aanvraag omgevingsvergunning

Voor het bouwen en aanpassen van een "object" is vaak een omgevingsvergunning nodig. Daartoe dient een digitale aanvraag te worden ingediend bij de gemeente. De omgevingsvergunning is één geÏntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning kan nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.

Hoe ziet de vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning eruit?
Uitgangspunt is dat de aanvrager met één vergunningaanvraag kan volstaan. Particulieren en bedrijven dienen de vergunningaanvraag digitaal in via het omgevingsloket. Dit digitale aanvraagformulier leidt de aanvrager via een vragenboom tot een aanvraagformulier op maat. Vermeld wordt welke bescheiden, zoals tekeningen en onderzoeksrapporten met de aanvraag ingediend moeten worden. Wij kunnen deze complete aanvraag voor u verzorgen inclusief alle benodigde rapporten welke voor de aanvraag van toepassing zijn.

Vergunningsvrij bouwen
Een aantal activiteiten mogen zonder omgevingsvergunning (vergunningsvrij) worden uitgevoerd. Op deze activiteiten zijn rechtstreeks werkende algemene regels en voorschriften van toepassing. De activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, worden geregeld in het Besluit OmgevingsRecht (BOR). Wij kunnen voor u bepalen of een bouwwerk (aanbouw of vrijstaand) vergunningsvrij mag worden uitgevoerd. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen we altijd in overleg treden met de gemeente.